Celem programu Dobry Gospodarz jest promowanie przemyślanej polityki drogowej.

Nagradzamy wyróżniających się samorządowców, którzy dbają o trwałość i niskie koszty utrzymania sieci dróg. W konkursie pragniemy również docenić zarządców, dla których szczególnie istotne jest bezpieczeństwo na drogach oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Zgłoś się
Image
Image
Image

Dlaczego warto wziąć udział?

Image

Korzyści dla samorządu

 • jeśli Państwa samorząd wykonuje jakąś funkcję zarządzania drogami lepiej niż inne samorządy lub jest lepiej zorganizowany, ten wysiłek może zostać dostrzeżony i uhonorowany w skali ogólnokrajowej;
 • kontakt z innymi liderami zarządzania drogami samorządowymi daje Państwu szansę poznania
i wzajemnej wymiany doświadczeń́ w tym temacie;
 • udział w programie wzmocni motywację nie tylko zarządcy, ale również pracowników urzędu oraz podniesie ich prestiż w oczach radnych oraz mieszkańców gminy;
 • proces dokumentowania rozwiązania zgłaszanego do Programu będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń między pracownikami urzędu — stanowiąc ważny element kształcenia wewnętrznego.
 
Image

Korzyści dla mieszkańców

 • poprawa jakości dróg samorządowych w wyniku dostępu do innowacyjnych i sprawdzonych doświadczeń innych samorządów;
 • wynikająca stąd w dłuższej perspektywie poprawa standardu życia mieszańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • zasłużone poczucie satysfakcji dla radnych i mieszkańców.
 

Dowiedz się więcej

Zalety technologii betonowej
 

Regulamin programu

I. Postanowienia ogólne

Program jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 29/4/5, tel.: (12) 423 33 55, e-mail: biuro@polskicement.pl.

O Organizatorze:
Stowarzyszenie Producentów Cementu powstało w roku 1990 w Krakowie. Zrzesza kadrę kierowniczą przedsiębiorstw przemysłu cementowego oraz jako osoby prawne, przedsiębiorstwa branży cementowej.
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: promocję wyrobów, poprawę efektywności pracy przemysłu cementowego poprzez propagowanie nowoczesnych technik i technologii, w tym nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, zbieranie informacji statystycznych, publikacje. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego - Cembureau.

 1. Program przeprowadzany jest, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dla zarządców gmin wiejskich i miejskich.
 2. Przedmiotem Programu jest prezentacja dorobku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami samorządowymi w minionym roku z uwzględnieniem trwałości inwestycji drogowych i ich efektywności kosztowej, a także cech istotnych dla użytkowników dróg, jak poprawa bezpieczeństwa i komfort użytkowania. Prezentacja odbywa się na podstawie wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie Programu – www.programdobrygospodarz.pl.
 3. Celem Programu jest promowanie przemyślanej polityki drogowej zapewniającej niskie koszty utrzymania i wysoką trwałość sieci dróg samorządowych. Istotne w Programie jest także akcentowanie wpływu zarządców dróg na bezpieczeństwo ich użytkowników i minimalizację niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.
 4. Program będzie organizowany cyklicznie.
 5. Wszelkie informacje bieżące na temat Programu będą publikowane na stronach 
internetowych: Stowarzyszenia Producentów Cementu, Partnerów Programu oraz na stronie www.programdobrygospodarz.pl.

II. Założenia organizacyjne

 1. Program będzie prowadzony ciągle z cyklicznymi edycjami w każdym pierwszym kwartale kolejnego roku.
 2. Do Programu mogą się zgłaszać zarządcy jednostek samorządu terytorialnego poprzez wypełnienie właściwego kwestionariusza:
  • osobiście,
  • przez pracownika.
 3. W Programie mogą uczestniczyć osoby, które do końca I kwartału każdego kolejnego roku wypełnią kwestionariusz zgłoszeniowy (zgodnie z instrukcją na stronie) korzystając z witryny www.programdobrygospodarz.pl.
 4. Każdy uczestnik może zostać zgłoszony tylko jednokrotnie.
 5. Program nadzoruje Kapituła w składzie określonym przez Organizatora.

III. Warunki udziału

 1. Warunkiem udziału w Programie jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie wskazanej w punkcie II w nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału każdego kolejnego roku. Przesłanie kwestionariusza jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Programu.
 2. Zgłoszenia dokonane po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
 3. Udział w Programie jest bezpłatny.
 4. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
przez Organizatora treści kwestionariusza w całości lub części do celów związanych z Programem.

IV. Kapituła Programu Dobry Gospodarz

 1. Zgłoszenia będą oceniane przez Kapitułę Programu powołaną przez Organizatora, którą każdorazowo kierować będzie Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
 2. Organizator Programu może zaprosić do grona Kapituły na kolejny rok osoby wybrane spośród grona zwycięzców poprzedniej edycji Programu.
 3. Zadania Kapituły:
  • kwalifikacja zgłoszeń,
  • ocena zakwalifikowanych zgłoszeń zgodnie z kryteriami,
  • przyznanie nagród,

  • czuwanie nad prawidłowością przebiegu Programu.
 4. Kapituła może zaprosić uczestników, by dodatkowo zaprezentowali swoje zgłoszenie przed Kapitułą.
 5. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.
 6. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
 7. Wyniki Programu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali mającej miejsce w II kwartale każdego kolejnego roku. Uczestnicy Programu każdorazowo zostaną poinformowani o szczegółach Gali.

V. Nagrody

 1. Nagrody mogą zostać przyznane w kategoriach:
  • trwałość,
  • bezpieczeństwo,
  • ekologia.
 2. Obszary kategorii mogą się przenikać, jednak wyłonione przez Kapitułę zgłoszenie może zostać nagrodzone jednokrotnie. Natomiast Kapituła może zdecydować o połączeniu kategorii.
 3. Laureaci otrzymają medale Dobry Gospodarz oraz dodatkowe nagrody, które będą ustalane oddzielnie dla każdej edycji.

VI. Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Programu składają oświadczenie, że treść wypełnionego kwestionariusza jest ich autorstwa (lub współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w Programie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Programu
na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Programu.
 2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 3. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom Programu Organizator ogłosi informację na temat kolejnej jego edycji.
 4. Informacje o Programie, jego Organizatorze oraz Partnerach będą publikowane
na stronie www.programdobrygospodarz.pl oraz na stronach internetowych Organizatora (www.polskicement.pl). A także przekazywane podczas imprez organizowanych przez Organizatora i Partnerów. Do informowania
o Programie poprzez serwisy i strony internetowe zostaną zaproszone również samorządy, organizacje pozarządowe, a także media.
 

Zgłoszenie do programu

Image
 • Osoba zgłaszana

 • Osoba zgłaszająca

 • Lista odcinków dróg

  Charakterystyka wybudowanej drogi samorządowej
 • DługośćSzerokośćRok budowyLokalizacjaKonstrukcja drogi (np. nawierzchnia grubości 20 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie...)Koszt budowy (opcjonalnie)Roczny koszt utrzymania nawierzchni (opcjonalnie) 
  Dodaj kolejny odcinek Usuń ten odcinek
 

Organizatorzy

Image

Kontakt

Stowarzyszenie Producentów Cementu
ul. Lubelska 29/4/5, 30-003 Kraków
NIP: 677-16-97-054
Tel: +48 12 423 33 55
Fax: +48 12 423 33 45
biuro@polskicement.pl
www.polskicement.pl